Nhái thương hiệu bị phạt thế nào?

Thứ tư - 19/08/2020 11:39
nhái thương hiệu
Tôi muốn mở cửa hàng thời trang nhưng trước đó, trên thị trường có thương hiệu na ná như thế nên không biết phải làm sao?


Tôi muốn mở cửa hàng thời trang trên phố Tôn Đức Thắng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, trước đó, trên thị trường có thương hiệu na ná như thế. Xin hỏi như vậy có vi phạm pháp luật không?


Giang Trần (Hà Nội)


Nếu nhãn hiệu hàng hóa mà bạn dự định đặt tên na ná nhãn hiệu đã có sẵn trên thị trường thì sẽ có 2 trường hợp: 


1. Nếu nhãn hiệu hàng hóa đó không phải là nhãn hiệu nổi tiếng (ví dụ như: Nike, Adidas, Levis,..) và nhãn hiệu đó chưa xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì bạn có thể sử dụng làm nhãn hiệu hàng hóa. 


2. Nhãn hiệu hàng hóa đó đã được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. 


Trong trường hợp này, nếu bạn sử dụng nhãn hiệu đó thì hành vi đã bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo qui định tại khoản1, điều 129 Luật sở hữu trí tuệ. 


Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.


Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:


a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;


b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; 


c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;


d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. 


Điều 199. Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 


1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.


2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 

Nguồn tin: zingnews.vn