Dịch vụ

Tư vấn Nhãn hiệu
• Tư vấn tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu; 
• Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng của nhãn hiệu; 
• Tư vấn Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; 
• Tư vấn tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 
• Tư vấn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 
• Tư vấn quản lý hồ sơ nhãn hiệu cho doanh nghiệp; 
• Tư vấn ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 
• Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.
Tư vấn điều tra, xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
• Tư vấn điều tra thị trường, phát hiện vi phạm; 
• Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm; 
• Tư vấn khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền;
• Tư vấn điều tra sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu.
Tư vấn Quyền tác giả và các quyền liên quan
• Tư vấn tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về quyền tác giả và quyền liên quan; 
• Tư vấn trong đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan; 
• Tư vấn trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;
Tư vấn giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ
• Tư vấn pháp lý về khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ; 
• Tư vấn trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ; 
• Tư vấn trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ, .…; 
• Tư vấn tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
• Tư vấn về giám định nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan; 
• Tư vấn trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh; 
• Tư vấn trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc.
Tư vấn Sáng chế và Giải pháp hữu ích
• Tư vấn tra cứu thông tin liên quan tới sáng chế và giải pháp hữu ích; 
• Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích; 
• Tư vấn Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích; 
• Tư vấn tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;
• Tư vấn duy trì hiệu lực của bằng sáng chế và giải pháp hữu ích; 
• Tư vấn tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích.
Các Dịch vụ Tư vấn khác
• Tư vấn Mã số mã vạch; 
• Tư vấn Tem chống hàng giả - Bộ Công An cấp; 
• Tư vấn Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
• Tư vấn Công bố hợp quy sản phẩm;
• Tư vấn Thiết kế Website.
Tư vấn Kiểu dáng công nghiệp
• Tư vấn tra cứu các thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp; 
• Tư vấn về khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; 
• Tư vấn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 
• Tư vấn tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; 
• Tư vấn duy trì hiệu lực của bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; 
• Tư vấn tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.